Ekler

9

10 11

2

 

 

HUKUKSAL SORUNLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

S.S. ORKİDE KONUT YAPI KOPPERATİFİ

2013 YILI HUKUK DOSYALARI VE İCRA TAKİPLERİ

I. HATIRA TEMUÇİN

Hatıra Temuçin tarafından açılmış olan maddi ve manevi tazminat davası, Kadıköy 5.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/713 E. Sayılı dosyası üzerinden görülmekteydi. İşbu dosya kararı çıkmış olup ve tarafımızca temyiz edilmiştir. Yargıtay 23.Hukuk Dairesi’nin 2013/76 E. 2013/1248 K. Sayılı ilamı ile işbu karar bozulmuştur.

Dosya Yargıtay’dan dönerek İstanbul Anadolu 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2013/780 E. Dosyası üzerinden görülmeye devam etmektedir. 12.09.2013 tarihli duruşmada dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verilmiştir. Akabinde bilirkişi raporu hazırlanmış olup, tarafımıza tebliğ edilmiştir. İşbu bilirkişi raporuna itirazlarımız ve beyanlarımız dava dosyasına sunulmuştur. 19.12.2013 tarihli duruşmada, taşınmazdaki değer kaybı değerlendirilmek üzere dosyanın mimar bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir.

Hukuki görüşümüz: Dosya kapsamında anlaşma görüşmeleri yapılmaktadır.

II. ATİLLA HERGÜL

Atilla Hergül tarafından Kadıköy 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Anadolu 16.Asliye Hukuk Mahkemesinde) 2011/296 E. Sayılı dosyası üzerinden, ödediği aidatların yasal faizi ile kendisine ödenmesini ve taşınmaz için ödemiş olduğu 30.000-TL’nin kendisine iadesini talep etmiştir. 18.06.2013 tarihli duruşmada dosya aleyhimize sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip dosya süresi içerisinde tehiri icra ve mürafaa (duruşmalı) talepli olarak temyiz edilmiştir.

Tarafımızca, dava tutarına istinaden karşı tarafça başlatılan icra takibinin durdurulması için dosyaya yatılması gereken teminatın belirlenmesi ilgili icra hukuk mahkemesinden istenilmiştir. İcra mahkemesinin kararına ilişkin olarak, icra dosyası kapak hesabı yaptırılmış ve teminatın nakit veya teminat mektubu olarak icra dosyasına yatırılması kararlaştırılmış fakat Teminat mektubu hazırlanamamış ve sunulamamıştır. İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/20981 E. Sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibi ilama(mahkeme kararı) dayandığından tarafımızca herhangi bir itiraz sunma imkânı bulunmamaktadır. Teminat mektubu veya nakdi teminat da icra dosyasına depo edilemediğinden, alacaklının hacze çıkma ihtimali bulunmaktadır. İlgili icra dairesinden dosyada teminat bulunmadığından bahisle muhtıra gönderilmiş ve bir an önce teminatın dosyaya sunulması gerektiği yönünde uyarı gerçekleştirilmiştir.

 Hukuki görüşümüz: Fiili Haczin gerçekleşmesinin önlenmesi açısından olabildiğince çabuk teminat mektubunun hazırlanması ve dosyaya sunulması gerekmektedir. Bunun için her bir üyeden belirli miktarda ödeme alınması ve bu ödemeye karşılık olarak alınacak olan teminatın dosyaya sunulması gerekmektedir.

 

III. FATMA MAFHARET TALAYSÜM

Kooperatifin 322 numaralı üyesi olan Fatma Mafharet Talaysüm’ün vefatı nedeniyle, 8 mirasçısı aleyhine başlamış olan 2 adet icra takibi bulunmaktadır.

  • a. İstanbul Anadolu Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/13054 E. Sayılısı dosyası üzerinden aidat alacaklarına istinaden başlatılmış olan icra takibi, mirasçıların dosyaya olan itirazları nedeniyle yalnızca Sabahat Talaysüm adına kesinleşmiştir. Her ne kadar, tarafımızca Kadıköy icra mahkemesinden alınan yetkiye istinaden Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinde başlatılan 2013/230 E. sayılı ortaklığın giderilmesi davası derdesttik sebebiyle ret edilmiş olsa da, taşınmaz üzerinde konulan şerhe istinaden satış sonucunda elde edilecek gelir ile işbu takibe esas tutar tahsil edilebilecektir. Dosya borçlularından Sabahat Talaysüm ve Neriman Aydın’ın vekili Alp Aydın tarafından 01.11.2013 tarihinde satış talep edilmiştir. İşbu satışa esas teşkil edecek Bakırköy 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2004/942 E. 2007/685 K. (dosya borçlusu mirasçıların kendi aralarında başlattıkları ve sonuçlanmış bulunana ortaklığı giderilmesi dosyası) sayılı kararı da dosyaya ibraz edilmiştir. Dosya borçlusu Sabahat Talaysum’un yakın Alp Aydın ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Alp Aydın tarafından kendisine verilen vekâlete istinaden icra dosyası üzerinden asil olarak satış talep etmesi istenilmiş ve satış talebi kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak dosyada satış talep eden şahsın avukat olmaması nedeniyle talebi reddedilmiştir. İşbu nedenle dosyanın borçluları Sabahat T. Ve Neriman A. vekili Alp Aydın ile anlaşılmış ve Av. Fatoş Sözmen’ e vekâlet verilmesi sağlanmıştır. AV. Fatoş Sözmen, Av. Gizem Değirmenci’nin İzmir’de faaliyet göstermekte olan avukat bir yakınıdır. Kendisi ile olan iletişimimiz ve güven ilişkimiz nedeniyle böyle bir işleme onay vermiş ve aracılık yapmış bulunmaktayız. İşbu vekâletnameye istinaden Av. Fatoş Sözmen tarafından icra dosyası üzerinden ilk olarak Neriman Aydın adına dosyadan tekrar tebligat çıkartılmış ve yeniden satış talep edilmiştir. Gelibolu tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile tapu bilgileri istenmiştir. İcra müdürlüğü tarafından satış talebi üzerine satışın ne şekilde gerçekleştirileceğinin tespiti için dosya ilgili İcra Mahkemesine gönderilmiştir.

Hukuki görüşümüz: Mirasçı borçlular tarafından zamanında intikal işlemleri gerçekleştirilmemiş olduğundan, icra müdürlüğünce satış kararı verilememektedir. İcra müdürlüğü daha önce olayımıza benzer emsal bir durum yaşamadığından, kendisine hukuki süreç tarafımızca defalarca anlatılması ve kanun maddeleri gösterilmesine rağmen satış kararı vermemekte direnmektedir. Dosya üzerinden gerçekleştirilebilecek bütün hukuki yöntemler tarafımızca denenmiştir. İcra müdürü ile gerçekleştirdiği en son görüşmeyi takiben müdür tarafından dosya üzerinden satışın ne şekilde gerçekleştirileceğinin tespit edilebilmesi için dosya icra mahkemesine gönderilmiştir. İcra mahkemesinden gelen kararı takiben satış işlemlerinin başlayacağı kanaatindeyiz.

  •  b. İstanbul Anadolu Adliyesi 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/8011 E. Sayılısı dosyası üzerinden başlatılmış olan icra takibimiz Sabahat Talaysüm ve Neriman Aydın adına kesin kesinleşmiştir. Gelibolu, Güneyli Köyü, Karayani Çukuru, 3039 Parselde kayıtlı taşınmazına haciz konulmasına karar verilmiştir. İşbu dosyaya itiraz etmeyen ve tatbikî kesinleşen Sabahat Talaysüm adına bankalara müzekkere yazdırılmıştır. Yazılan müzekkereler sonucunda, Ziraat Bankası Rahmanlar Şubesinde bulunan hesabına dosyanın kapak hesabı tutarında ( 3.986,60) bloke konulmuştur. Bloke edilen tutarın dosyaya yatırılması için bankaya müzekkere yazdırılmıştır. Banka tarafından, herhangi bir cevap verilmemesi ve bloke edilen tutarın İcra Müdürlüğü hesabına gönderilmemesi nedeniyle tekrar müzekkere yazdırılmıştır. İlgili banka tarafından bloke edilen tutar icra dosyasına gönderilmiş olup harçlar ve ilgili masraflar icra müdürlüğü tarafından kesildikten sonra kalan bakiye tutar müvekkil hesabına gönderilmiştir.

IV. ALİ KEMAL KOÇ

Kooperatifin 140 numaralı üyesi olan Ali Kemal Koç adına, aidat borçları nedeniyle 2 adet icra tabi bulunmaktadır.

  • a. İstanbul Anadolu Adliyesi 5. İcra Müdürlüğü’nün 2009/5032 E. Sayılı dosyası üzerinden başlatılmış olan icra takibi kesinleşmiştir. Alacak ile ilgili olarak Gelibolu İlçesi, Güneyli Köyü, Karayani Çukuru, Parsel 2847 deki taşınmaz üzerine haciz konulmuş olup, kıymet takdiri yapılmıştır. İşbu taşınmaza ilişkin olarak emlak alım satım değerine 35.000 TL- arsa ve binanın toplam değerine 100.000 TL değer biçilmiştir. İcrada haciz sırası olarak 10. Sırada bulunmaktayız. Dosya üzerinden satış yapılmış olup tarafımıza yapılan bildirim ile, orkideye sıra gelmediği ve icra dosyasına herhangi bir tutar yatırılamayacağı bilgisi verilmiştir.
  •  Hukuki görüşümüz: Ali Kemal Koç’un alacaklılarından taşınmazlarına hacizler konulmuştur. Bizden önce konulmuş olan hacizlerin tutarları çok yüksek olup, taşınmazların satılması halinde bizden önce sırada bulunan bankaların alacaklarını alması beklemektedir.
  •  b. İstanbul Anadolu 3.İcra Müdürlüğü’nün 2011/8012 Sayılı dosyası üzerinden başlatılmış olan icra takibi kesinleşmiştir dosyada satış talep edilmiş olup kıymet takdiri gerçekleştirilmiştir. Taşınmazlar üzerinde çokça haciz bulunmakta olup hepsinde son sıradayız. Hukuki görüşümüz: Ali Kemal Koç’un alacaklılarından taşınmazlarına hacizler konulmuştur. Bizden önce konulmuş olan hacizlerin tutarları çok yüksek olup, taşınmazların satılması halinde bizde önce sırada bulunan bankaların alacaklarını alması beklemektedir.

V. SAHRA ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. TİC.LTD. ŞTİ &ŞEN DOĞUŞ PASLANMAZ ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

  • ŞEN DOĞUŞ PASLANMAZ ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ ’den satın alınan ve ödemesinin bir kısmı peşin bir kısmı da çek ile gerçekleştirilen sanayi tipi mutfak malzemelerinin bir kısmının ayıplı çıkmasını takiben ŞEN DOĞUŞ’a ayıp ihtarı keşide edilmiş ve akabinde İstanbul 28.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/167 esas sayılı dosyası ile (ayıp sebebiyle ) alacak davası başlatılmıştır. Aynı dava içerisinde tarafımızca çek üzerine mahkemeden tedbir alınmış ve çekin vadesi geldiğinde ödenmeyeceğine ilişkin karar ilgili banka şubesine bildirilmiştir. Akabinde ŞEN DOĞUŞ tarafından, adına keşide edilen çek, ŞEN DOĞUŞ ile sahipleri aynı kişiler olan SAHRA Endüstriyele ciro edilmiş ve 3. Kişi gibi hareket eden SAHRA ENDÜSTRİYEL tarafından ilk olarak tedbirli çek üzerine (hukuk mantığına aykırı olmasına rağmen bazı hâkimler tarafından uygulanan bir yöntem olarak) İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/313 D iş. Dosyası ile ihtiyati haciz kararı alınmıştır. Daha sonra işbu çek İstanbul 35. İcra Müdürlüğü’nün 2013/17379 Esas sayılı icra dosyası ile esas takibe geçirilmiştir. Tarafımızca haksız ve hukuka aykırı olarak başlatılan işbu icra takibine karşı İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesinde itiraz edilmiş ve itirazımız haklı görülerek yargılama sonuçlanıncaya karar icra işlemleri durdurulmuştur. Aynı şekilde İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesinin ihtiyati haciz kararına da itiraz edilmiş fakat mahkeme ilk kararında direnerek itirazımızı reddetmiştir. ŞEN DOĞUŞ ve SAHRA ENDÜSTRİYEL arasında süre gelen ihtilaflar yönetimce değerlendirilmiş ve Kooperatifin menfaatleri gözetilerek en karlı tutumun tarafların anlaşması olacağı yönünde karar verilmiştir. Dolayısıyla ŞEN DOĞUŞ ve SARA ENDÜSTRİYEL ile bir protokol düzenlenmiş ve ihtilafların tamamı anlaşma ile sonlandırılmıştır. Mevcut herhangi bir dosya bulunmamaktadır.

 

  •  Hukuki görüşümüz: SAHRA ENDÜSTRİYEL ile ŞEN DOĞUŞ birlikte hareket ederek kanuna ve hukuka aykırı yöntemlerle önce aralarında ticari bir ilişki varmış gibi hareket etmişler ve ak abince hukuk mantığına tamamen aykırı bir şekilde üzerinde ödememeye yönelik tedbir bulunan bir çek üzerine ihtiyati haciz kararı almışlardır. Hem karşı taraf hem de bizlerce gerçekleştirilen hukuki hamleler sonucunda dosyalar tıkanmış ve birbirini engeller konuma gelmiştir. Dolayısıyla dosyaların beklemesi ve sürüncemede kalması orkideye hem hukuki hem de maddi anlamda zarar vereceğinden dosyaların anlaşma ile sonuçlanması doğru bir hamle ve yöntem olmuştur.

 

Aidat alacaklarına ilişkin çalışmalar :

  • Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve talebi dâhilinde, yıl içinde ödenmeyen aidat borçlarına ilişkin olarak gerektiğinde sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulmuş ve bir kısmı tahsil edilmek suretiyle dosyaları kapanmıştır.
  •  Yıl içerisinde hukuki yardım talep edilen konularda, kooperatifin gerek üyeleri, gerekse çalışanları ile ilgili ihtilaflarında gerekli görüşmeler yapılarak ihtarnameler gönderilebilmektedir. Kooperatifin Kurumlar nezdindeki çeşitli işlemleri ile Mahkemeler ve icra daireleri nezdindeki işlemleri Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine yürütülmektedir.

Bir cevap yazın